soru cevap

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Seri: A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Daha önce 7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda taşınır ve taşınmazların satışına ilişkin hükümlerde değişiklik yapılmıştır. , el konulan eşyanın elektronik ortamda da satışına olanak sağlamaktadır.

PROSEDÜR VE ESASLAR BELİRLENMİŞTİR
Satıştan daha fazla kişinin haberdar olması, müzayedeye katılımın en üst düzeye çıkarılması, alıcılar satış yerine gelmeden elektronik ortamda teklif verilmesi, malın gerçek değerinden satılması ve satışın en kısa sürede sonuçlandırılması amacıyla yayınlanan tebliğde yapılan değişiklikle kısa sürede elektronik ortamda yapılacak satışlara ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. .

Söz konusu düzenleme elektronik sistemlerin kurulmasıyla birlikte uygulanacaktır.

Ayrıca tebliğde gayrimenkul satış komisyonları ve çalışma usulleri ayrıntılı olarak açıklanırken, satışa çıkarılacak gayrimenkulün değerinin 2,5 milyon TL’yi aşması halinde satış ilanının tek elden yapılması gerektiği düzenlenmiştir. Ankara, İstanbul ve İzmir’de çıkan gazeteler.

Ayrıca, taşınır malın elektronik veya fiziki olarak satışına katılacak olanlardan taşınır mal için takdir edilen değerin yüzde 5’i oranındaki paranın teminat olarak alınması hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Bakanlığa verilen yetki çerçevesinde yapılan düzenlemeye göre, satışa çıkarılan taşınırın değeri 10 bin lirayı geçmemesi halinde katılımcılara teminat verilmeyecektir. 10 bin liranın üzerindeki mallar için teminat istenecek ve teminat olarak para veya teminat mektubu alınacaktır.

Öte yandan tebliğde çeşitli konularda düzenlemelere de yer verilmiştir. Maden Kanununda yapılan değişiklikler dikkate alınarak, 6698 sayılı Kanun’un 22/A maddesi kapsamında ilgililerden vadesi geçmiş borç bulunmaması şartına açıklık getirilmiştir.

Vadesi geçmiş borç durumunu gösteren belgenin istenmesi ve bu belgenin ilgili kişi veya ödemeyi/işlemi elektronik ortamda yapacak kurum veya kuruluşa gönderilmesi üzerine Gelir İdaresi Başkanlığı yükümlülük getirmeye yetkilidir.

Vadesi geçmiş borç durumunu gösteren belge aranmaksızın ödeme veya işlem yapanlara uygulanacak idarî para cezalarının miktarları da yıllara göre açıklandı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir